Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez Sklep internetowy. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2018.127.2 t. j.).


§1.
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza polityka dotyczy Sklep internetowego pod adresem: www.mililitrpiekna.pl (dalej jako: Strona) poprzez którą możesz dokonywać zakupów.
2. Administratorem Strony, a tym samym danych osobowych jest:
Mililitr Piękna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, Pl. Świętego Wojciecha 4, lok.2, 25 – 140 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000944459, NIP: 6572966161.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz kontaktować się z Administratorem danych osobowych:
a) mailowo na adres: recepcja@mililitrpiekna.pl
b) listownie na adres: Pl. Świętego Wojciecha 4, lok.2, 25 – 140 Kielce

 

 

§2.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1. Jeśli zamierzasz dokonać zakupu produktów oferowanych na Stronie lub zapisać się do Newslettera, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych.
2. W przypadku, gdy wyłącznie przeglądasz Stronę, Administrator będzie przetwarzał pliki cookies. Zasady dotyczące plików cookies opisuje Polityka plików cookies, dostępna na Stronie.
3. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika dane, w ramach formularzy wypełnianych podczas składania zamówienia lub zapisu do usługi „Newsletter”,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniając je, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.
5. Niepodanie danych osobowych, skutkuje niemożnością świadczenia usług na Twoją rzecz.

 

 

§3.
DANE I CEL PRZETWARZANIA

1. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
a) w ramach procesu składania i realizacji zamówień (w tym założenia konta użytkownika):
• imię i nazwisko
• nazwa firmy
• adres zamieszkania/siedziby/lub inny adres do korespondencji
• adres poczty elektronicznej (e-mail)
• numer telefonu
• numer NIP
b) w ramach usługi „Newsletter”
• imię i nazwisko
• adres e-mail
• nazwa miasta (miejscowości) w której mieszkasz
• wielkość miasta (miejscowości) w której mieszkasz w oparciu o
szacunkową ilość mieszkańców
• informacji jak długo prowadzisz działalność w branży
• informacji o źródle powzięcia informacji o Stronie
• obszaru zainteresowania oferowanymi produktami
• obszarów zainteresowań w kwestii treści publikowanych przez Administratora
2. Administrator nie przetwarza wrażliwych danych osobowych (danych biometrycznych, dotyczących stanu zdrowia, rasy, wyznania itp.).
3. W przypadku założenia konta użytkownika, w ramach funkcjonalności oferowanych przez Stronę, Administrator przetwarza również dane dotyczące historii zamówień.
4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji zamówień, w tym obsługi reklamacji
b) prezentacji oferty
c) dopasowania oferty do użytkownika
d) przesyłania Newslettera
e) marketingu bezpośredniego
f) analizy danych w celu dostosowywania działań promocyjnych własnych produktów lub usług
g) realizacji praw i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
5. Twoje dane osobowe, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom.

 

 

§4.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

1. W przypadku dokonania zakupów na Stronie – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (tj. art.6 ust.1lit.b RODO).
2. W przypadku, gdy na Administratorze ciąży prawny obowiązek prawny (związany np. z rachunkowością) – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie (Newsletter) – Twoje dane osobowe są przetwarzane na postawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora, wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

 

 

§5.
UPRAWIENIA

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) usunięcia danych bez podania przyczyny
b) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie
d) poprawienia lub sprostowania danych osobowych
e) odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera
f) przekazania posiadanych przez nas danych osobowych do innego podmiotu
g) udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na zgodność z prawem dokonanego przetwarzania danych przez Administratora.
3. W przypadku zgłoszenia Administratorowi żądań w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu 30 dni.

 

 

§6.
OKRES PRZETWARZANIA

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne.
2. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (m.in. zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji księgowej)
b) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Stronę
c) cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (jeśli to ona była podstawą przetwarzania np. w przypadku Newslettera)
d) zostanie zgłoszony Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był wyłącznie uzasadniony interes Administratora
4. Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego, a także w celu zabezpieczenia interesów Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Nawet uprawnione żądanie usunięcia przez Ciebie danych osobowych, nie spowoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie (przechowywanie), przed upływem ustawowych terminów przedawnienia.

 

§7.
OCHRONA DANYCH

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci „hashowanej”. Funkcja „hashująca” działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
3. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne, w celu ochrony przed dostępem przez osoby nieuprawnione.
4. Osoby lub podmioty przetwarzające na rzecz Administratora dane osobowe działają wyłącznie w oparciu o stosowne upoważnienia, zgodnie z zasadą zachowania poufności wobec przetwarzanych danych.
5. Istotnym elementem ochrony danych jest również regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Stronę do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

 

§8.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do prowadzenia jego działalności, wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczy następujących grup odbiorców:
a) upoważnieni pracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Strony (realizacja zamówień)
b) osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność
c) podmioty świadczące usługi marketingu na rzecz Strony
d) dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Strony
e) podmioty realizujące dostawę towarów (firmy kurierskie, transportowe)
f) operatorzy płatności online
g) dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
h) podmioty zapewniające nam wsparcie techniczne
i) podmioty zapewniające system mailingowy
j) podmioty zapewniające usługi marketingowe
k) podmioty zapewniające usługi statystyczne
3. Żaden z podmiotów, którym Administrator powierza w niezbędnym zakresie przetwarzanie Twoich danych osobowych, nie zostaje uprawniony do wykorzystywania Twoich danych we własnych interesach, niezwiązanych z usługami świadczonymi przez niego na rzecz Administratora.
4. W przypadku uprawnionego żądania odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również organy kontroli, organy ścigania, organy egzekucyjne oraz inne organy publiczne działające na postawie upoważnienia ustawowego.

 

 

§9.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność (udostępnianych przez firmę Google oraz Meta Platforms), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
2. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

 

 

§10.
PROFILOWANIE

1. W stosunku do użytkownika Strony mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
2. Zakres stosowanego profilowania nie wywołuje istotnego wpływu na sytuację użytkownika, w szczególności nie rodzi żadnych negatywnych skutków prawnych.

 

 

§11.
PRZETWARZANIE W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ

1. Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
2. Strona (w niektórych wypadkach) może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, realizacji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

 

§12.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Usługi i funkcje w ramach Strony mogą ulegać zmianie. Oznacza to, że w przyszłości możemy dokonywać koniecznych zmian w Polityce Prywatności.
2. Nowe wersje dokumentu zostaną opublikowane na Stronie.