Regulamin sklepu internetowego www.mililitrpiekna.pl

Sklep Internetowy www.mililitrpiekna.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.


§1.
Postanowienie ogólne

 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.mililitrpiekna.pl, realizowana jest przez Mililitr Piękna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Pl. Świętego Wojciecha 4, lok.2, 25 – 140 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000944459, NIP: 6572966161, pocztę elektroniczną: recepcja@mililitrpiekna.pl oraz numer telefonu: 503743057.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego chyba, że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep internetowy w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu, przez okres oraz na podstawie i zasadach wskazanych w polityce prywatności Sklepu internetowego.
 5. Polityka prywatności zawiera regulacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a w szczególności podstawy, cele oraz czas przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Polityka zawiera także informacje o stosowanych w Sklepie internetowym plikach Cookies.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego i dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Dobrowolne jest także podanie danych osobowych przez korzystających ze Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w polityce prywatności i niniejszym Regulaminie.

§2.
Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie wymienionych pojęć:
  a) Cena – określona w złotych polskich (brutto – uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej;
  b) Dzień roboczy – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  c) Hasło – ciąg znaków, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta;
  d) Login – ciąg znaków podanych w ramach Sklepu internetowego podczas tworzenia Konta;
  e) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;
  g) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  h) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, szkolenie online, webinar, konsultacja online lub ebook stanowiące przedmiot Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  i) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta w Sklepie internetowym;
  j) Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, w postaci interaktywnego formularza – adresu email: recepcja@mililitrpiekna.pl dostępnego w Sklepie internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą celem zadania pytania m.in. w zakresie oferowanych produktów;
  k) Formularz zamówienia – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposoby dostawy i płatności;
  l) Konto – usługa elektroniczna dla której przypisana jest indywidualna nazwa (login) i hasło podane przez Usługobiorcę w której gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;
  m) Sprzedawca zwany również Usługodawcą – Mililitr Piękna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Pl. Świętego Wojciecha 4, lok.2, 25 – 140 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000944459, NIP: 6572966161, pocztę elektroniczną: recepcja@mililitrpiekna.pl oraz numer telefonu: 503743057, media społecznościowe – Facebook: mililitr piękna kielce, Instagram: mililitr_piekna_kielce;
  n) Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od Klienta i Sprzedającego – uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);
  o) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie internetowym zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
  p) Usługa elektroniczna – usługa świadczoną droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zgodnie z Umową o Świadczenie Usług;
  q) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej;
  r) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego udostępniony nieodpłatnie pod adresem Sklepu internetowego;
  s) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu z oferty Sklepu internetowego. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży;
  t) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2023 poz.2759 ze zm.);
  u) Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 24 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2023, poz. 1610 ze zm.).
  v) Newsletter – Usługobiorca, który wyrazi chęć otrzymywania od Usługodawcy wiadomości o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach, zmianach, itp. §3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie przez Usługobiorcę komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge), dostępu do Internetu, aktualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej, włączenie w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego może się wiązać z naturalnymi zagrożeniami dla korzystania z Internetu, a w szczególności: spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca oświadcza, że podejmuje działania celem przeciwdziałania takim zagrożeniom. Usługodawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług elektronicznych może się wiązać z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, z tego też względu Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazane przez Usługobiorcę swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim.
 5. Usługobiorcy mają możliwość korzystania ze Sklepu internetowego bez rejestracji jako „gość” lub dokonując rejestracji poprzez dostępny Formularz rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta.
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania Zamówienia w sytuacji gdy Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługodawca poinformuje w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail o przyczynach anulowania Zamówienia.
 7. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
  a) Formularz zamówienia oraz
  b) Formularz kontaktowy,
  c) Newsletter.
 8. Korzystanie z Konta jest możliwe po wcześniejszym podjęciu następujących kroków przez Usługobiorcę:
  a) Należy wypełnić Formularz rejestracji poprzez kliknięcie w „Zarejestruj się” a następnie potwierdzeniu utworzenia Konta poprzez wejście w link potwierdzający – przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail;
  b) W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych:
  • Imię i nazwisko
  • Nazwa firmy
  • Adres zamieszkania/siedziby/lub inny adres do korespondencji
  • Adres poczty elektronicznej (e-mail)
  • Numer telefonu
  • Numer NIP
  • A następnie utworzenie Hasła.
 9. Usługa elektroniczna w postaci posiadania konta na stronie Sklepu internetowego świadczona jest nieodpłatnie przez nieoznaczony czas.
 10. Usługobiorca w dowolnym momencie może zgłosić do Usługodawcy chęć usunięcia Konta poprzez przesłanie na adres e-mail Usługodawcy takie żądanie.
 11. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Usługobiorcę Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.
 12. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu przez Usługobiorcę Formularza zamówienia oraz potwierdzeniu zakupu poprzez kliknięcie „Potwierdzam zakup”. Do momentu potwierdzenia zakupu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji zamówienia przez Usługobiorcę.
 13. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem, Usługobiorca zostanie poinformowany o stanie Zamówienia w celu możliwości podjęcia decyzji o częściowej jego realizacji.
 14. Złożenie zamówienia poprzez Formularz zamówienia ma charakter nieodpłatny i jednorazowy co oznacza, że ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem.
 15. W razie chęci uzyskania kontaktu poprzez Formularz kontaktowy należy wypełnić oznaczone pole jako „Formularz kontaktowy” a następnie użyć pola „Wyślij”.
 16. W Formularzy kontaktowym niezbędne jest wskazanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej oraz treści zapytania na które chce uzyskać odpowiedź.
 17. Usługa Formularza kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem.
 18. Usługobiorca, który wyrazi chęć otrzymywania od Usługodawcy wiadomości o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach, zmianach zostanie informowany w drodze wiadomości e-mail lub formie wiadomości sms.
 19. Korzystanie z Newslettera ma charakter nieodpłatny i trwa do czasu kiedy Usługobiorca cofnie zgodę na otrzymywanie powiadomień.
 20. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 21. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczonych Usług elektronicznych zostało zawarte w paragrafie 7. §4. Ceny
 22. Wszystkie Ceny Produktów zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
 23. Cena Produktów nie uwzględnia kosztów Dostawy. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. Dostawy realizowane są również na terenie UE.
 24. Koszty związane z dostawą Produktów (np. dostarczenie, usługi pocztowe i kurierskie) a także ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Produktów. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 25. Promocje organizowane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 26. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§5.
Sposoby i termin płatności

 1. W ramach zakupu Produktów, Klient może dokonać płatności za pomocą Paynow, które umożliwia płatność poprzez: blik, przelew online, płatność kartą, google pay.
 2. Zapłata następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, poprzez przekierowanie na stronę płatności.
 3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest Paynow.
 4. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).
 5. Rozliczenie transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem: Paynow.
 6. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
  mElements – mElements Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500 000 PLN, wpłaconym w całości, będąca krajową instytucją płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP47/2019.
  §6.
  Dostawa
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 8. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie: usługi pocztowe i kurierskie) są wskazane na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu zakupu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 9. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  a) Przesyłka kurierska DHL;
  b) InPost paczkomat;
  c) Dostawa za granicę w obszarze UE.
 10. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1 – 2 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub składania Zamówienia podany inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 11. Początek biegu terminu dostawy liczy się:
  a) Płatność przelewem, płatność elektroniczna lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. Produkt zostanie wysłany na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia, o ile strony nie ustalą inaczej.
 13. Chwilą wydania Produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Gdy sprzedaż Produktu dokonywana jest na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi.
 14. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 15. Przyjęcie przez Klienta przesyłki z Produktem bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie.
 16. Klient odbierając przesyłkę z Produktem od Kuriera, zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca wskazuje, że należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§7.
Reklamacje

 1. Niniejsze zapisy określają procedurę reklamacyjną zarówno dla reklamacji dotyczących Produktów jak również Usług elektronicznych.
 2. Podstawy i zakres reklamacji są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat o tej chwili chyba, że termin przydatności Produktu użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. Odpowiedzialność definiuje się w następujący sposób:
  a) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
  • jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową,
  • jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował,
  • Produkt nadaje się do celu, do którego używa się takiego Produktu,
  • występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla tego rodzaju
  Produktu i jakich Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Produktu oraz publicznych zapewnień jego dotyczących),
  • został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mógł oczekiwać.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, o których mowa w ustępie 4., jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt.
 6. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i stwierdzony w ciągu 2 lat, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 7. Obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia.
 8. Uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują z tytułu niezgodności Produktu z Umową to:
  a) żądanie naprawy lub wymiany Produktu – w takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Produkt, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Produktu ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Produktu powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania,
  b) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
  • Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany,
  • Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany,
  • brak zgodności Produktu z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany,
  • brak zgodności Produktu z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany,
  • okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Produktu z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
  c) obniżenie ceny:
  • obniżenie cena musi być proporcjonalne względem ceny towaru pełnowartościowego,
  • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  d) odstąpienie od Umowy:
  • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Produktu z Umową jest nieistotna,
  • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu na koszt Sprzedawcy,
  • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@mililitrpiekna.pl
 10. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Mililitr Piękna Sp. z o.o., Plac św. Wojciecha 4/02, 25-307 Kielce.
 11. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
  a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z Umową,
  b) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
  c) danych kontaktowych składającego reklamację.
 12. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 13. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 15. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@mililitrpiekna.pl
 16. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 17. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§8.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie Produktów.
 2. Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku, gdy Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a jednocześnie po rozpoczęciu świadczenia usługi, które nastąpiło na wyraźne żądanie Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta (za jego wyraźną zgodą), i przed jej zakończeniem, Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi/przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy Sprzedający wykonał w pełni szkolenie online, webinar, konsultację lub otrzymał ebook a także za wyraźną zgodą Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który przed rozpoczęciem szkolenia online, webinaru, konsultacji lub otrzymaniem ebooka został przez Sprzedającego poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy po skorzystaniu ze szkolenia online, webinaru, konsultacji lub otrzymania ebooka (utrata prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego).
 4. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży pisemnie, przesyłając właściwe oświadczenie na adres poczty elektronicznej: recepcja@mililitrpiekna.pl
 5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży również poprzez złożenie oświadczenia o woli odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w innej formie, w tym w szczególności w formie wiadomości e-mail.
 7. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w opisanym wyżej trybie, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji
  o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od Umowy sprzedaży (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt
  odbiorcy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§9.
Postanowienia obowiązujące Przedsiębiorców

 1. Postanowienie zawarte w niniejszym paragrafie skierowane są wyłącznie do Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych
  roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży zostaje wyłączona.

§10.
Własność Intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego, a także do innych treści, a w szczególności do formularzy, logotypów, jak również zdjęć, materiałów wideo, opisów Produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu internetowego, Usługi lub ich elementów, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy innych treści bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu.
 3. Kupujący zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub innych symboli indywidualizujących Sprzedawcę.
 4. Wszelkie rysunki, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcę, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach jakichkolwiek zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.

§11.
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz
  c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§12.
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na
  obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą
  Konta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2024 r.

Załączniki: